PRZEDSZKOLE Kolorowe Gniazdko

Metody i formy pracy

Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego WSiP. Program WSiP jest dostosowany do nowej podstawy programowej.   Rodzice naszych dzieci wysoko oceniają poziom nauczania języka angielskiego. Każda grupa wiekowa uczy się tego języka poprzez zajęcia dydaktyczne, a także gry i zabawy. Dzieci obcują z językiem angielskim od najmłodszych lat i podczas wszystkich czynności wykonywanych w trakcie dnia, co przynosi doskonałe rezultaty.   W trakcie roku szkolnego organizujemy mnóstwo atrakcji dla dzieci, w tym spektakle, imprezy okolicznościowe, wycieczki i koncerty, a także rozwijamy zainteresowania czytelnicze poprzez regularne czytanie literatury oraz wizyty w bibliotece publicznej. Nasze dzieci uczestniczą w różnych konkursach oraz ogólnopolskich i międzynarodowych akcjach charytatywnych.

Dzieci codziennie przebywają na świeżym powietrzu, korzystając z naszego placu zabaw oraz spacerując po okolicy. Od nowego roku szkolnego 2020/21 nasz plac zabaw został wyposażony w ekologiczne i najnowsze sprzęty najwyższej jakości.

Placówka jest doskonale wyposażona w materiały i pomoce dydaktyczne, w tym wykorzystujemy nowe technologie informacyjno-komunikacyjne ( wszystkie sale są wyposażone w multimedialne tablice interaktywne ). Dzięki temu zajęcia są uzupełniane o niezwykle ciekawe materiały audiowizualne, quizy i zadania w wersji językowej polskiej i angielskiej, co znacząco poprawia atrakcyjność naszej oferty edukacyjnej.  Jesteśmy otwarci na sugestie i wskazówki rodziców, dlatego nasza oferta jest dostosowana do konkretnych potrzeb.

Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień. Przedszkole jest przystosowane do pracy z dziećmi w 25-osobowych grupach. Dopuszcza się zmianę organizacji pracy oddziału wynikającą z dużej absencji dzieci lub nauczycieli. Zmiana może dotyczyć:

a) zmniejszenia liczby oddziałów;
b) łączenia oddziałów, jednak nie więcej niż 25 dzieci w oddziale;
c) skrócenia czasu pracy, jednak nie krócej niż 5 godzin dziennie.

W przypadku oddziałów łączonych przejście w kolejnym roku szkolnym dziecka młodszego do oddziału dzieci wiekowo starszych zależy od daty jego urodzenia:

a) dzieci urodzone w pierwszym półroczu danego roku kalendarzowego przechodzą do oddziału dzieci wiekowo starszych, jeżeli liczba dzieci w oddziale jest zgodna z przepisami prawa;
b) dzieci urodzone w drugiej połowie roku pozostają w tym samym oddziale.

Data urodzenia dziecka nie stanowi kryterium jego przejścia do oddziału dzieci starszych, jeżeli jest to dziecko o specjalnych potrzebach rozwojowych. Z uwagi na obowiązujące zasady postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, ostateczną decyzję o organizacji pracy poszczególnych oddziałów przedszkola podejmuje dyrektor.

Dzieci codziennie przebywają na świeżym powietrzu, korzystając z naszego placu zabaw.  Jesteśmy otwarci na sugestie i wskazówki rodziców, dlatego nasza oferta jest dostosowana do konkretnych potrzeb.

Muzykoterapia  

Dzieci z naszego przedszkola śpiewają, poruszają się do rytmu muzyki, słuchają wybranych utworów, relaksują się i uspokajają. W szczególności w porze leżakowania, muzyka działa na dzieci kojąco.

Bajkoterapia  

Stosujemy bajkoterapię, czytając dzieciom wybrane, pouczające i mądre książeczki. Dzięki temu małe dzieci relaksują się, wyciszają oraz uczą.

Metoda Ruchu Rozwijającego  

Wprowadzamy do zabawy system ćwiczeń i zabaw ruchowych, które wywodzą się z naturalnych potrzeb, zaspokajanych w kontakcie z osobami dorosłymi. To jeden z ważniejszych czynników rozwoju psychomotorycznego małych dzieci. Wykorzystujemy dotyk, ruch oraz wzajemne relacje fizyczne, emocjonalne i społeczne do rozszerzania: świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego, świadomości przestrzeni i działania w niej, pogłębiania kontaktu z innymi ludźmi.

Integracja Sensoryczna  

Staramy się rozwijać percepcję wrażeń dotykowych, wzrokowych i słuchowych, planowania ruchu.

Metoda Pedagogiki Zabawy  

 W celu integracji dzieci, metoda pedagogiki zabawy polega na wykorzystaniu w procesie dydaktyczno-wychowawczym różnych pląsów, zabaw muzyczno-ruchowych i tańców ludowych. Metoda wyzwala aktywność, uczy współdziałania w grupie i pobudza dzieci do ekspresji muzyczno-ruchowej.

Pedagogika zabawy KLANZY  

Metoda ta polega na wykorzystaniu w procesie dydaktyczno-wychowawc różnych pląsów, zabaw muzyczno-ruchowych, tańców ludowych w celu integracji dzieci. Dzięki stosowaniu tej metody, dzieci uczą się współdziałać w grupie, metoda ułatwia komunikację interpersonalną i uatrakcyjnia zajęcia edukacyjne. Zabawy prowadzone wg tej metody ułatwiają dziecku wejście w grupę, poznanie otoczenia dziecka. Wykorzystując ruch, taniec i gest, odprężają, rozluźniają, likwidują napięcie mięśni i napięcie psychiczne, pozwalają poznać odczucia, doświadczenia, potrzeby i oczekiwania poszczególnych dzieci oraz doskonale integrują grupę, umożliwiając wszystkim wspólną, aktywną zabawę, bez podziału na bawiących się i obserwatorów.

Inne stosowane metody lub jej elementy to:  

– metoda gimnastyki twórczej R.Labana,
– metoda  aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss,
– metoda Carla Orffa – słowo, muzyka, ruch,
– metoda E.Gruszczyk-Kolczyńskiej w rozwijaniu logicznego myślenia i kształtowaniu pojęć matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym,
– metoda Krakowska – terapia neurobiologiczna stymulująca wszystkie funkcje poznawcze dziecka (np. symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania).
– metoda dobrego startu M.Bogdanowicz – metoda wspomagania rozwoju psychomotorycznego, aktywizacja i usprawnianie czynności analizatorów: wzrokowego, słuchowego i ruchowego,
– metoda Montessori – system wychowawczy, który pomaga w rozwoju dziecka i w indywidualnym podejściu do dziecka,
– metoda Ireny Majchrzak – nauka czytania,
– metoda Paula Deninsona – ćwiczenia poprawiające wzrok, pamięć i rozumienie
– metoda symulacji, elementy dramy
– TPR – total physical response, Super Simple Songs,
– metoda J.Osborne – burza mózgów, metoda twórczego myślenia,
– metoda Helen Doron – nauka poprzez zabawę i powtarzanie.

 

Messenger icon