PRZEDSZKOLE Kolorowe Gniazdko

Strefa Rodzica

Plan pracy na rok szkolny 2023/2024

dni wolne w roku szkolnym – na zebraniu inauguracyjnym z rodzicami we wrześniu informujemy o dniach wolnych przylegających do świąt, kiedy przedszkole będzie nieczynne.

rozkład dnia

Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora w uzgodnieniu z wicedyrektorem.

Ramowy rozkład dnia uwzględnia:

  1. a) zasady ochrony zdrowia i higieny wychowania, nauczania i opieki;
  2. b) potrzeby, zainteresowania i uzdolnienia dzieci;
  3. c) oczekiwania rodziców.

Ramowy rozkład dnia przedszkola obejmuje kolejne, cykliczne działania, jest on przygotowywany dla każdego oddziału. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

harmonogram zajęć dodatkowych – zajęcia dodatkowe rozpoczynamy od października, rodzice są informowani na bieżąco o dniach i godzinach poszczególnych zajęć.

zasady przyprowadzania i odbierania dzieci – w naszym przedszkolu dzieci są przyprowadzane i odprowadzane osobiście przez rodziców/opiekunów prawnych lub przez upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

Dni wolne przylegające do świąt w roku 2024 (zamknięte przedszkole):

Przerwa wakacyjna od 29 lipca do  9 sierpnia 2024 roku

 

Messenger icon